FORS

Informacje o Stowarzyszeniu "FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW"
Forum Recyklingu Samochodów jest ogólnopolskim stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest promowanie takiego postępowania z samochodami i samochodowymi elementami eksploatacyjnymi w trakcie ich całego cyklu życia (od etapu projektowania aż do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia), aby zminimalizować ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich zawarte. Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie:
 • inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące tej dziedziny
 • promuje nowoczesne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne dla recyklingu samochodów
 • prowadzi współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami o podobnym zakresie działalności
 • organizuje krajowe i zagraniczne szkolenia poświęcone recyklingowi samochodów
 • organizuje działalność informacyjną m.in. organizację seminariów, konferencji, wystaw poświęconych recyklingowi samochodów
 • prowadzi różnorodne doradztwo oraz działania interwencyjne na rzecz członków Stowarzyszenia
Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne. Instytucje i przedsiębiorstwa mają status Członków Wspierających Stowarzyszenie. W Stowarzyszeniu reprezentowane są m.in.:
 • przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i demontażem samochodów wycofanych z eksploatacji
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem materiałów i części z samochodów
 • producenci i importerzy samochodów
 • administracja państwowa i samorządowa
 • instytuty badawcze i wyższe uczelnie
 • środki masowego przekazu
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w następujących sekcjach:
 • prawno-organizacyjnej
 • informacyjno-szkoleniowej
 • doradztwa technicznego i rzeczoznawstwa
 • współpracy z zagranicą
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie ze Statutem. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  Wszelkich informacji o działalności Stowarzyszenia oraz zasadach przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia udziela Zarząd Stowarzyszenia i Sekretariat.