14 sierpnia 2018

Komentarz do kolejnej zmiany ustawy o odpadach oraz innych ustaw

Kolejna w ostatnim czasie obszerna zmiana ustawy o odpadach oraz innych ustaw wprowadza dodatkowe utrudnienia i obowiązki przedsiębiorcom wytwarzającym odpady oraz gospodarującym odpadami. Zmiana związana jest ściśle z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną bazą BDO. Baza miała być utworzona do 24 stycznia 2018 roku. Niestety do tej pory nie została  utworzona i nie jest znana przybliżona  data jej utworzenia – najprawdopodobniej będzie to data 1 stycznia 2020 r. Utworzony został jedynie rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „ rejestrem „ . W mojej ocenie nie został on utworzony zgodnie z prawem,  ponieważ art. 234 ustawy o odpadach stanowi, że rejestr tworzy się łącznie z BDO. Tak się jednak nie stało.

Prawdopodobnie z tego powodu proponuje się wycofanie delegacji Ministrowi Środowiska w sprawie wzoru formularza rejestrowego (skreślenie art 61 ustawy o odpadach), ponieważ przed datą utworzenia BDO rozporządzenie nie może wejść w życie. Pomimo braku BDO wprowadza się nowe funkcje bazy -mianowicie prowadzenie ewidencji.Wydaje się, że pomoże to przedsiębiorcom, niestety w mojej ocenie okaże się wielkim kłopotem, szczególnie drobnym przedsiębiorcom.

Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z przyjętą już wcześniej zmianą ustawy o odpadach  od 1 stycznia 2020 r. nie będzie można posługiwać się zbiorczą kartą przekazania odpadów obejmującą okres miesiąca, a karta będzie musiała być wystawiona przed dokonaniem każdego transportu odpadów. Co to oznacza ? Oznacza to, że przed dokonaniem każdego transportu trzeba będzie za każdym razem połączyć się z bazą BDO i podać szereg
informacji, min.:

– masę oraz kod i nazwę rodzaju odpadu,

– miejsce przeznaczenia odpadów,

–  datę i godzinę rozpoczęcia transportu i dostarczenia odpadów,

–  informację o sprzedawcy lub pośredniku w obrocie
odpadami,

– numer rejestracyjny  pojazdu transportującego, przyczepy,
naczepy.

W przypadku małych firm, które do tej pory zbierały dokumenty z danego miesiąca i przekazywały najczęściej do biura księgowego lub firmy, która obsługuje gospodarkę odpadami będą, musiały zapewnić obsługę online zarówno w zakresie wystawiania karty przekazania odpadów jak i prowadzenia ewidencji. W wielu przypadkach – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Niewątpliwie zwiększy to koszty dla przedsiębiorców i istnieje ryzyko, że niektóre firmy z powodu nadmiernej biurokracji mogą zaprzestać wykazywania wytwarzanych odpadów pozbywając się problemu z ich ewidencją i ewentualnymi kosztami odbioru. Dodatkowo pojawi się problem ustalenia masy odpadów przed ich transportem u posiadaczy odpadów nie posiadających urządzeń do ważenia. Z praktycznego doświadczenia wiem, że bardzo często występują różnice wagowe pomiędzy masą odebraną a dostarczoną – dopuszczalna tolerancja +/- urządzenia ważącego , ubytki w transporcie, czynniki atmosferyczne, inne zdarzenia, np. kradzieże złomu. Aktualnie przepisy nie przewidują występowania różnic. Zakłada się, że w każdym przypadku masa wysłana i odebrana będzie zgodna co do kilograma – jest to założenie błędne. Jeszcze większy problem pojawi się u wytwórców odpadów, w tym prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy będą musieli ewidencjonować wytworzone odpady online, a nie jak do tej pory raz w miesiącu. Projekt uchyla bowiem  ust. 2 w art 70 ustawy o odpadach, który stanowi, że wpisów do kart ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca. Po wykreśleniu tego zapisu, ustawa nie będzie określać czy wpisu do ewidencji należy dokonywać codziennie, raz w tygodniu, miesiącu, czy też w dowolnych okresach – np. przy przekazaniu odpadów kolejnemu posiadaczowi – w tym ostatnim przypadku byłoby to racjonalne.

W mojej ocenie przedsiębiorcy powinni zbierać dane z okresu miesiąca, po ich zebraniu i  zweryfikowaniu przekazać do bazy BDO – przynajmniej w grupie odpadów innych niż komunalne. Uważam również, że bez wprowadzenia pilotażowego – testowego funkcjonowania bazy BDO, działającego równolegle z obowiązującym systemem, będzie ogromne ryzyko, że w dniu 1 stycznia 2020 roku system nie zadziała prawidłowo i całkowicie sparaliżuje funkcjonowanie ewidencji odpadów.

Adam Małyszko – Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy