25 czerwca 2018

PILNE – KOMUNIKAT

W najbliższą środę 27 czerwca 2018 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu sejmu, w trybie pilnym, rozpatrywany będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw. W związku z tym, że projekt rozpatrywany jest w trybie pilnym, bardzo prawdopodobnym jest, że ustawa będzie przyjęta w tym dniu bez udziału strony społecznej. W tym samym trybie rozpatrzony zostanie również projekt zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. W trakcie konsultacji społecznych projektów kilka uwag FORS zostało uwzględnionych, niemniej jednak proponowane zmiany w dalszym ciągu są dużym zagrożeniem dla branży. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z projektami i skutkami, jakie za sobą niosą.

Podstawowe zmiany ustawy o odpadach dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

  1. Zakaz zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, akumulatorów lub innych odpadów niebezpiecznych w miejscach, do którego przedsiębiorca nie posiada tytułu własności lub prawa wieczystego użytkowania.
  2. 24 godzinny monitoring miejsc magazynowania przyjętych pojazdów, zbieranych lub wytworzonych odpadów – magazynowanych odpadów.
  3. Zabezpieczenie finansowe magazynowanych odpadów – 600 zł/Mg za odpady niebezpieczne, 300 zł/Mg za odpady pozostałe.
  4. Opinia Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
  5. Nie otrzyma pozwolenia na gospodarowanie odpadami osoba karana, a także podmiot, jeżeli członek zarządu, wspólnik lub akcjonariusz był karany – dotyczy przestępstw i wykroczeń związanych z ochroną środowiska.
  6. Dotychczasowe decyzje należy dostosować do nowych wymagań – w ciągu 12 miesięcy trzeba złożyć stosowny wniosek. Brak złożenia wniosku skutkować będzie wygaśnięciem decyzji.
  7. Przedsiębiorcy nie posiadający własności lub prawa wieczystego użytkowania będą mogli prowadzić działalność polegającą na zbieraniu odpadów niebezpiecznych do czasu wygaśnięcia decyzji – nowej decyzji nie otrzymają.
  8. Brak możliwości uzyskania decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów na terenie, na którym nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przepis dotyczy także instalacji w budowie – prawdopodobnie przepis dotyczy także modernizacji lub rozbudowie. Przepis nie dotyczy instalacji aktualnie istniejących.

Stowarzyszenie FORS w trybie pilnym przygotowuje kolejną opinię. Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia, a także tych którzy nie są członkami, a prowadzą stacje demontażu lub punkt zbierania pojazdów czy też złomu, o zainteresowanie problemami, jakie mogą
dotknąć uczciwie działające firmy, posłów w swoich regionach. Biura poselskie przyjmują interesantów w każdy poniedziałek. Uwagi można przesłać również drogą mailową. Adresy mailowe posłów znajdziecie Państwo na stronach sejmowych.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy