Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r.w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek, oraz metod rozdziału na frakcje materiałowe.


4a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe


5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

5a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.


6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

10.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

12. Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. D20051206.pdf

13a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

13b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku