Współpraca z EGARA

Ważnym wydarzeniem w dziejach FORS było przystąpienie w 1999 roku do europejskiego stowarzyszenia EGARA. Zaowocowało to między innymi bezpośrednią wymianą poglądów oraz doświadczeń między stroną polską, a przedstawicielami podobnych stowarzyszeń Unii Europejskiej. W 2001 roku mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć w Polsce przedstawicieli wszystkich krajów, które wchodzą w skład organizacji EGARA. Stowarzyszenie EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations (Europejska Grupa Stowarzyszeń Recyklingu Samochodów) powstało w roku 1991 roku jako niezależna organizacja mająca czuwać nad prawidłowym działaniem i rozwojem zakładów demontażu zgromadzonych w krajowych stowarzyszeniach recyklingu SWE w europie. EGARA współpracowała aktywnie przy tworzeniu Dyrektywy UE dotyczącej recyklingu SWE (samochód wycofany z eksploatacji). Ma również ścisłe kontakty z Komisją UE (EC) i bierze udział, w miarę potrzeby, w jej posiedzeniach.Główne cele EGARA to: Ułatwić i rozwinąć ekonomiczność działań przedsiębiorstw w zakresie demontażu i recyklingu SWE, w tym w szczególności w: - gromadzeniu SWE w przedsiębiorstwach -  demontażu SWE -  sprzedaży materiałów i części z SWE -  gospodarki odpadami z SWE. Ożywić rozwój i ustalić zasady pracy stacji demontażu w myśl przepisów i praw ochrony środowiska. Przeciwdziałać “szarej strefie” w zakresie recyklingu SWE. Promować i zachęcać do powtórnego użycia części i materiałów odzyskanych z SWE. Ujednolicić prawo w zakresie recyklingu w Europie i doprowadzić do skutecznej współpracy międzynarodowej zakładów demontażu i przetwarzania odzyskanych materiałów. Służyć sobie wzajemną pomocą i doświadczeniami. Walczyć o ochronę środowiska człowieka i zasobów naturalnych ziemi. Obecnie EGARA gromadzi w swych szeregach stowarzyszenia recyklingowe z 15 krajów Europy. Są to: Anglia – MVDA, Austria – VöAv, Belgia – FEVAR, Dania – DAG, Finlandia – S.A.L.ry, Francja – CNPA, Hiszpania – AEDRA, Holandia – STIBA, Irlandia – IMURA, Niemcy – IGA, Norwegia – NBF, Polska – FORS, Szwajcaria – VASSO, Szwecja – SBR, Włochy – ADA. Podstawą istnienia EGARA są cele określone w czasie jej powstania w roku 1991: Ułatwić i rozwijać działalności ekonomiczne Stymulować rozwój metod pracy przedsiębiorstw zgodny z ochroną środowiska Stymulować powtórne użycie (odzysk) wyrobów i materiałów Misją EGARA jest, aby być europejskim stowarzyszeniem recyklingowym SWE w Europie. Toteż EGARA reprezentuje zawodową, świadomą proekologiczność działań osób związanych z recyklingiem SWE w Europie. Główną zasadą filozofii osób stanowiących EGARA jest: Mój zakład istnieje, aby sprzedawać części samochodowe “z drugiej ręki”, dobrej jakości. Aby to osiągnąć muszę SWE (w tym pochodzące z wypadków) rozebrać na części. W czasie demontażu zapewniam ochronę środowiska przed niebezpiecznymi materiałami znajdującymi się w samochodzie, w tym celu postępuję zgodnie z zasadami i żądaniami koniecznymi dla ochrony środowiska. W dialogu z europejskimi urzędami i stowarzyszeniami posiadającymi sieci zakładów demontażu SWE dążeniem EGARA jest: rozwijać i chronić interes europejskich zakładów i stacji demontażu wspierać ich działania mające na celu ułatwienie handlu częściami zamiennymi z drugiej ręki Robiąc to EGARA jednocześnie wymusza zasady działań w myśl ochrony środowiska i poszukiwania rozwiązań optymalnych ukierunkowanych na: - maksymalny odzysk, - maksymalny recykling, - minimalne odpady (wysypiska i wyrobiska) będące rezultatem utylizacji SWE. Aby to wszystko osiągnąć EGARA współpracuje ściśle z podobnymi organizacjami na świecie np. w USA, Kanadzie, Australii.Główne powołanie EGARA to zagwarantowanie istnienia właściwego i ukierunkowanego prawa stwarzającego wytwórcom recyklatów samochodowych jasne i równe warunki pracy ich przedsiębiorstw we wszystkich krajach członkowskich bez stosowania niepotrzebnego obchodzenia przeszkód. To powoduje między innymi zapewnienie następujących życiowych spraw w naszych interesach: - pozyskiwanie SWE, w tym samochodów po wypadkach, - transport SWE w kraju i zagranicą, - zasad ekologicznych dotyczących pracy urządzeń, - handlu częściami samochodowymi z odzysku (z drugiej ręki), - wymagań dotyczących kwalifikacji i szkoleń dla personelu przedsiębiorstw.