243.png

 

 

    Prezentacje z konferencji:

    10 LAT RECYKLINGU W POLSCE - Adam Małyszko.pdf

    NFOSiGW w systemie recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji - Jarosław Roliński.pdf

    Możliwości wykorzystania technologii przetwarzania odpadów do utylizacji pojazdów samochodowych w Federacji Rosyjskiej.pdf

    Możliwości wykorzystania technologii przetwarzania odpadów do utylizacji pojazdów samochodowych w Federacji Rosyjskiej PL.pdf

    Exports via Ebay - Sven Kimmel.pdf

    Eksport za pośrednictwem strony internetowej Ebay - Sven Kimmel_pl.pdf

    Challenges of a modern ATF - Walter Frauenknecht.pdf

    Wyzwania dla współczesnych stacji demontażu_pl - Walter Frauenknecht.pdf

    THE REALITIES OF RECYCLING IN NIGERIA’S SPARE PARTS MARKET - Kenneth Okafor.pdf

    Możliwość stosowania VAT marża przy sprzedaży części używanych - Jerzy Martini.pdf

    Cenne surowce w samochodach hybrydowych i elektrycznych - Andrzej Wojciechowski.pdf


Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS ma przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję „Recykling 2017”, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w HOTELU NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM, przy ul. Marszałkowskiej 94/98.

 

Konferencja to cykliczne wydarzenie, które organizowane są  przez Stowarzyszenie FORS od początku jego istnienia, tj. od 18 lat. Główne cele tych spotkań to promocja recyklingu, edukacja i upowszechnianie wiedzy oraz świadomości w zakresie prawidłowego postępowania z pojazdami. Konferencje FORS przybliżają znajomość przepisów i pozwalają poznać możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań w stacji demontażu pojazdów. Staramy się zaszczepić w uczestnikach spotkań umiejętność reagowania nie tylko na nowe uwarunkowania prawne, ale również na zmieniający się rynek.

 Konferencje FORS to także forum wymiany poglądów, to miejsce spotkań teoretyków, przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej i praktyków. Dyskusje toczone podczas tych spotkań mają na celu zidentyfikowanie  problemów, z jakimi boryka się branża recyklingu pojazdów, a przede wszystkim – wypracowanie sposobu ich rozwiązania. Podczas tych spotkań wymieniamy się poglądami, zachęcamy uczestników do korzystania z doświadczeń innych, ale i poszukiwania własnej drogi w biznesie, jakim jest prowadzenie stacji demontażu. Biznesie znacznie trudniejszym dziś, niż w ostatnich 10 latach, gdy funkcjonował system dopłat do demontażu.

W tym roku rangę wydarzenia podnosi jej międzynarodowy charakter. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy bowiem gości z zagranicy. Udział potwierdzili goście ze Szwajcarii, Estonii i Nigerii. Z jednej strony chcemy podsumować 10 - letni okres funkcjonowania systemu recyklingu, pokazać jak zmieniły się w tym czasie stacje demontażu, które z problemów pozostały nierozwiązane. Przede wszystkim jednak zamierzamy pokazać, jak system recyklingu funkcjonuje  w innych krajach Europy i jaki potencjał drzemie w  tej dziedzinie gospodarki. Nasi zagraniczni goście podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z prowadzenia stacji demontażu. Powiedzą, jak skutecznie sprzedawać części pochodzące z pojazdów na aukcjach internetowych, jak utrzymywać stały wzrost obrotów, a także, jakie trudności można napotkać w działalności stacji demontażu, jak sobie z nimi radzić  i jak skutecznie konkurować z innymi przedsiębiorcami. Będziemy mieli również szansę poznania możliwości i potencjału rynku afrykańskiego – coraz bardziej liczącego się odbiorcy części pochodzących z demontażu. Dowiedzą się również Państwo, jakie cenne surowce znajdują się w pojazdach elektrycznych i hybrydowych i  jak je wykorzystać. A skoro mowa będzie o częściach i ich sprzedaży – w programie Konferencji znalazł się również temat dotyczący zastosowania VAT marża do tych transakcji.

Konferencję zamkniemy  dyskusją podsumowującą, w trakcie której postaramy się określić, jakich zmian należy się spodziewać w funkcjonowaniu rynku recyklingu w najbliższym czasie, w jakich warunkach przyjedzie nam działać w kolejnym roku i jakie perspektywy rysują się przed branżą wobec dyskutowanych w różnych gremiach zmianach prawnych i projektowanych zmianach podatkowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia 23 listopada 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.konferencja.fors.pl/karta_zgloszenia.pdf

 

Adam Małyszko

Prezes Stowarzyszenia FORS

 

 


Karta zgłoszenia.pdf

Dear Sir/Madam,

 

The FORS Automotive Recyclers Associaton is honoured to invite you to “Recycling 2017”, an international conference scheduled to take place in Warsaw, on 1 December 2016 at NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM (ul. Marszałkowska 94/98).

 

Our conference is a regular event, organized by the FORS Automotive Recyclers Associaton, ever since its establishment, i.e. for the last 18 years. The main objectives of these meetings include the promotion of recycling, educating and disseminating knowledge and awareness of how motor vehicles should be properly processed. Conferences organized by FORS promote up-to-date information about the existing regulations as well as create the right conditions for familiarizing conference participants with the practical applications of modern technologies and recommended solutions for vehicle dismantling stations. It is also our goal to make conference participants increasingly responsive, not only to new legislative environments but also changing market conditions.

Conferences organized by FORS are also an effective idea-sharing platform, a meeting space for academics, researchers, public administration representatives and practitioners. The discussions taking place during these meetings are aimed at identifying the key issues faced by the vehicle recycling industry, and, most importantly, addressing them one by one. During these meetings we exchange ideas, encourage others to benefit from the experience of other participants, but also to look for their own path in business, such as managing a private vehicle dismantling station – a branch of business activity which is much more challenging today than 10 years ago – the time when vehicle dismantling was subsidised.

This year, our conference assumes additional significance due to its international character. We invited a number of guests from abroad. Guests from Switzerland, Estonia and Nigeria have already confirmed participation. During the conference, we will summarise the past 10 years in recycling, illustrate how vehicle dismantling stations have changed over the years, as well as look into which issues have not been resolved over the years. We also wish to examine how recycling works in other European states and what kind of opportunities are available for this branch of the economy. Our guests from abroad have agreed to share with us their knowledge and experience with reference to operating a vehicle dismantling station. They will tell us how to effectively auction spare parts from vehicles over the Internet, how to sustain a consistent turnover growth, as well as explore different types of difficulties that are likely to emerge in the process of operating a vehicle dismantling station, including ways of addressing them and effectively competing with other entrepreneurs. We will also have an opportunity to take a closer look at the conditions and the potential of the African market, which is an increasingly dynamic recipient of spare parts coming from dismantling. You will also find out what precious metals are used in electrical and hybrid vehicles as well as how to re-use them. In the context of spare parts and sales, the conference programme also covers the application of margin VAT for such transactions.

The conference will close with a summary discussion, during which we will explore the anticipated changes in the functioning of the recycling market for the near future, among them expected changes for next year and potential impact of proposed legislative and tax changes that are being put for discussion among various stakeholder groups.

We are most cordially inviting you to participate in our conference. Please register not later than by 23 November 2016. The registration form can be downloaded from www.konferencja.fors.pl/registration.pdf

 

Adam Małyszko

Chairman of the FORS Association


REGISTRATION sheet for participation .pdf