24 stycznia 2019

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA FORS – PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie FORS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy oprócz prowadzenia stacji demontażu prowadzą działalność polegającą na zbieraniu odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 – odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, mają obowiązek zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach złożyć, do 31 stycznia 2019 r., roczne sprawozdanie o zebranych odpadach komunalnych. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (w zał.). Sprawozdania składane są w tym roku po raz pierwszy, dlatego też pojawiły się pewne wątpliwości, które z inicjatywy FORS były dyskutowane w Sejmie podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Z dyskusji wynikają następujące wnioski :

1.Sprawozdania składają przedsiębiorcy do właściwego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta
ze względu na obszar zbierania odpadów, oznacza to, że bez względu na miejsce pochodzenia odpadów sprawozdanie składa się do organu, na terenie którego wyznaczone jest miejsce zbierania odpadów – magazynowania odpadów.

2.Sprawozdania za rok 2018 składa się w wersji papierowej bezpośrednio do Wójta, Burmistrza
lub Prezydenta Miasta.

3. W przypadku gdy wyżej wymienione odpady nie były zbierane w 2018 r. złożenie sprawozdania zerowego nie jest wymagane. Jednakże FORS rekomenduje w przypadku posiadania decyzji zezwalającej na zbieranie w/w odpadów poinformowanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, że w 2018 r. firma w danym miejscu nie zebrała odpadów, o których mowa w ustawie. Proponujemy również dodanie informacji , że w przypadku zbierania takich odpadów w kolejnych latach firma złoży stosowne sprawozdanie.

4.Prosimy o nie lekceważenie tego obowiązku, ponieważ kary za nie złożenie lub złożenie sprawozdania po terminie są bardzo dotkliwe.

„Art. 9xaa. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym
mowa w art. 9na ust. 1, który przekazuje:

1) nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb – podlega karze pieniężnej w
wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;

2) po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.”

Stowarzyszenie FORS chcąc upewnić się co do prawidłowej interpretacji przepisów wystosowało pismo do Ministra Sławomira Mazurka (w zał.). Otrzymaną odpowiedź zamieścimy na stronie www.fors.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy