Współpraca z Egara

Ważnym wydarzeniem w dziejach FORS było przystąpienie w 1999 roku do europejskiego stowarzyszenia EGARA. Zaowocowało to między innymi bezpośrednią wymianą poglądów oraz doświadczeń między stroną polską, a przedstawicielami podobnych stowarzyszeń Unii Europejskiej. W 2001 roku mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć w Polsce przedstawicieli wszystkich krajów, które wchodzą w skład organizacji EGARA.

Stowarzyszenie EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations (Europejska Grupa Stowarzyszeń Recyklingu Samochodów) powstało w roku 1991 roku jako niezależna organizacja mająca czuwać nad prawidłowym działaniem i rozwojem zakładów demontażu zgromadzonych w krajowych stowarzyszeniach recyklingu SWE w europie. EGARA współpracowała aktywnie przy tworzeniu Dyrektywy UE dotyczącej recyklingu SWE (samochód wycofany z eksploatacji). Ma również ścisłe kontakty z Komisją UE (EC) i bierze udział, w miarę potrzeby, w jej posiedzeniach.

Główne cele EGARA to: Ułatwić i rozwinąć ekonomiczność działań przedsiębiorstw w zakresie demontażu i recyklingu SWE, w tym w szczególności w:

– gromadzeniu SWE w przedsiębiorstwach

– demontażu SWE

– sprzedaży materiałów i części z SWE

– gospodarki odpadami z SWE.

Ożywić rozwój i ustalić zasady pracy stacji demontażu w myśl przepisów i praw ochrony środowiska. Przeciwdziałać “szarej strefie” w zakresie recyklingu SWE. Promować i zachęcać do powtórnego użycia części i materiałów odzyskanych z SWE. Ujednolicić prawo w zakresie recyklingu w Europie i doprowadzić do skutecznej współpracy międzynarodowej zakładów demontażu i przetwarzania odzyskanych materiałów. Służyć sobie wzajemną pomocą i doświadczeniami. Walczyć o ochronę środowiska człowieka i zasobów naturalnych ziemi.

Obecnie EGARA gromadzi w swych szeregach stowarzyszenia recyklingowe z 15 krajów Europy.

Są to:

Anglia – MVDA,

Austria  – VöAv,

Belgia – FEVAR,

Dania – DAG,

Finlandia – S.A.L.ry,

Francja – CNPA,

Hiszpania – AEDRA,

Holandia – STIBA,

Irlandia – IMURA,

Niemcy – IGA,

Norwegia – NBF,

Polska – FORS,

Szwajcaria – VASSO,

Szwecja – SBR,

Włochy – ADA.

Podstawą istnienia EGARA są cele określone w czasie jej powstania w roku 1991: Ułatwić i rozwijać działalności ekonomiczne Stymulować rozwój metod pracy przedsiębiorstw zgodny z ochroną środowiska Stymulować powtórne użycie (odzysk) wyrobów i materiałów Misją EGARA jest, aby być europejskim stowarzyszeniem recyklingowym SWE w Europie. Toteż EGARA reprezentuje zawodową, świadomą proekologiczność działań osób związanych z recyklingiem SWE w Europie.

Główną zasadą filozofii osób stanowiących EGARA jest: Mój zakład istnieje, aby sprzedawać części samochodowe “z drugiej ręki”, dobrej jakości. Aby to osiągnąć muszę SWE (w tym pochodzące z wypadków) rozebrać na części. W czasie demontażu zapewniam ochronę środowiska przed niebezpiecznymi materiałami znajdującymi się w samochodzie, w tym celu postępuję zgodnie z zasadami i żądaniami koniecznymi dla ochrony środowiska.

W dialogu z europejskimi urzędami i stowarzyszeniami posiadającymi sieci zakładów demontażu SWE dążeniem EGARA jest: rozwijać i chronić interes europejskich zakładów i stacji demontażu wspierać ich działania mające na celu ułatwienie handlu częściami zamiennymi z drugiej ręki.

Robiąc to EGARA jednocześnie wymusza zasady działań w myśl ochrony środowiska i poszukiwania rozwiązań optymalnych ukierunkowanych na:

– maksymalny odzysk,

– maksymalny recykling,

– minimalne odpady (wysypiska i wyrobiska) będące rezultatem utylizacji SWE.

Aby to wszystko osiągnąć EGARA współpracuje ściśle z podobnymi organizacjami na świecie np. w USA, Kanadzie, Australii.Główne powołanie EGARA to zagwarantowanie istnienia właściwego i ukierunkowanego prawa stwarzającego wytwórcom recyklatów samochodowych jasne i równe warunki pracy ich przedsiębiorstw we wszystkich krajach członkowskich bez stosowania niepotrzebnego obchodzenia przeszkód. To powoduje między innymi zapewnienie następujących życiowych spraw w naszych interesach:

– pozyskiwanie SWE, w tym samochodów po wypadkach,

– transport SWE w kraju i zagranicą,

– zasad ekologicznych dotyczących pracy urządzeń,

– handlu częściami samochodowymi z odzysku (z drugiej ręki),

– wymagań dotyczących kwalifikacji i szkoleń dla personelu przedsiębiorstw.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy