Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW”

(tekst jednolity po zmianach z dnia 13.05.2006 r. i 28.02.2017 r. oraz 27.08.2020r. )

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Forum Recyklingu Samochodów” zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, w szczególności w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony środowiska naturalnego. Pod określeniem „recykling samochodów” należy rozumieć takie postępowanie z samochodami od etapu ich projektowania do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia, aby nie zagrażały one środowisku naturalnemu, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich istniejące.

§ 4

Dla realizacji postawionych celów Stowarzyszenie będzie:

 

 1. a) organizować wymianę doświadczeń i informacji między zainteresowanymi tą tematyką,
 2. b) organizować różnorodne formy szkolenia w dziedzinie recyklingu samochodów,
 3. c) promować nowoczesne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne,
 4. d) inicjować i opiniować rozwiązania prawne dotyczące tej dziedziny,
 5. e) upowszechniać tematykę recyklingu samochodów m.in. przez współpracę ze środkami masowego przekazu i prowadzenie własnej działalności wydawniczej,
 6. f) nawiązywać kontakty i współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą o podobnym zakresie działalności,
 7. g) działać w kierunku utworzenia Fundacji na rzecz Stowarzyszenia.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Członków zwyczajnych

Członków wspierających

Członków honorowych.

 

§ 6

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która poprze cele Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej.

 

§ 7

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba prawna i nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która poprze cele Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej.

 

§ 8

1.Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach ludziom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub rozwoju dziedziny recyklingu samochodów.

 1. Członkostwo honorowe może być nadane osobie będącej członkiem zwyczajnym.

 

§ 9

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 10

1.Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 

 1. a) dbać o rozwój Stowarzyszenia i osiąganie jego celów,
 2. b) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. c) brać udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. d) płacić regularnie składki członkowskie.
 5. Członkowie zwyczajni, którym zostało nadane członkostwo honorowe, nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§11

 1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach Członków; mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
 2. Ust. 1 dotyczy także członków zwyczajnych, którym zostało nadane członkostwo honorowe.

 

§12

Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego

 

§ 12¹

1.Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia ani głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach Członków, mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnych Zebraniach Członków jak również do brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 Statutu.

2.Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia,

2.Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków,

3.Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków na skutek nie płacenia przez ponad 6 miesięcy składek członkowskich,

4.Zgonu członka Stowarzyszenia.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 14

1.Władzami Stowarzyszenia są:

 1. a) walne Zebranie Członków,
 2. b) zarząd,
 3. c) komisja Rewizyjna.
 4. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 5. W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 15

(skreślony)

 

§ 16

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami na tle działalności w Stowarzyszeniu.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Mogą w nim uczestniczyć także członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

3.Walne Zebranie Członków może odbywać się zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. O trybie posiedzeń Walnego Zebrania Członków decyduje w drodze uchwały zarząd Stowarzyszenia.

4.Udział w Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust.3, obejmuje w szczególności:

a) transmisję obrad Walnego Zebrania Członków w czasie rzeczywistym;

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania Członków, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zebrania Członków.

5.Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku. W miarę potrzeby może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie.

6.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/10 liczby członków.

7.Wymogi dotyczące środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, tryb i sposób przeprowadzenia posiedzenia Walnego Zebrania Członków, zasady dotyczące zabierania głosu, udziału w głosowaniu, składania wniosków formalnych określa regulamin przygotowany przez zarząd Stowarzyszenia.

8.Zarząd zapewnia członkom Stowarzyszenia warunki do udziału w Walnym Zebraniu Członków i wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z jego organizacją.

 

§ 17

1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres e-mail, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2.Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, które ma być przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, Zarząd załącza regulamin, o którym mowa w § 16 ust.7 Statutu.

 

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku /żądania/; obraduje ono przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 21 ust 3,

2.rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.uchwalenie ramowego planu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,

4.uchwalenie zmian statutu,

 1. uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

6.podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,

7.określanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 21

1.Zarząd składa się z 5 do 8 członków, w tym prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2.Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków. Obsady pozostałych stanowisk dokonują członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu.

3.W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji, Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu. Kadencja Prezesa upływa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. b) kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków,
 3. c) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i zatrudniania pracowników,
 4. d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 5. e) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz skreślanie członków nie płacących składek,
 6. f) (skreślony),
 7. g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 8. h) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 9. i) rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych z ich działalności w Stowarzyszeniu,
 10. j) powoływanie sekcji Stowarzyszenia zajmujących się określoną tematyką i sprawowanie nadzoru nad ich działaniem.
 11. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem § 29.
 12. Od uchwał Zarządu przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie to powinno być wniesione w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od podjęcia kwestionowanej uchwały.

 

§23

1.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz nie rzadziej niż co trzy miesiące. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków; uchwały te zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

2.Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

3.Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wypłaty wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzenia określa Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.

 

§ 24

1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i trzech członków. Przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu.

2.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności, zgłaszając Zarządowi zauważone nieprawidłowości.

2a. Komisja Rewizyjna obraduje i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w przypadku jego nieobecności – przewodniczącego obrad.

3.Komisja składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA, UZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

§ 25

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 2. a) składki członkowskie,
 3. b) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
 4. c) dochody z imprez lub własnej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach obowiązujących przepisów.

 

§26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedmiot działalności Stowarzyszenia określa w drodze uchwały Zarząd.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 27

Stowarzyszenie może otrzymać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 28

Rachunkowość prowadzi się według obowiązujących przepisów. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.

 

§ 29

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia o wartości przekraczającej 5.000 zł. (pięć tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§ 30

Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

Do statutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy