7 lipca 2021

Co ma zmienić nowa dyrektywa ELV – Auto Recykling World

Na tegorocznym Międzynarodowym Kongresie Recyklingu Samochodów (IARC 2021) jedną z głównych prezentacji wygłosił Artemis Hatzi-Hull z Komisji Europejskiej w Belgii, który omówił, co ma zmienić przegląd dyrektywy ELV. Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat zmiany dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji i Zielonego Ładu: zagrożenie czy szansa?

Oryginalny materiał na stronie:

https://autorecyclingworld.com/review-and-renew-what-the-new-elv-directive-aims-to-change/

tłumaczenie (google):

Przegląd i odnowienie – co ma zmienić nowa dyrektywa ELV

Artemis Hatzi-Hull
Krótkie spojrzenie na dyrektywę ELV

Artemis porównała dyrektywę ELV do IARC 2021 w wieku, ale nie w odnowieniu, powiedziała, że ​​w przeciwieństwie do wydarzenia, które odbywa się co roku i następuje po zmianach, dyrektywa nie zmieniła się od czasu jej przyjęcia, aby podążać za nowymi technologiami, nowymi materiały i nowe wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy elektryczne. Powiedziała jednak, że nadszedł czas, aby dostosować dyrektywę do tych aspektów.

Dyrektywa ELV została przyjęta w 2000 r. i stanowi pierwsze ogólnounijne ramy prawne dotyczące leczenia ELV i nigdy nie została znacząco zmieniona od czasu jej przyjęcia. 

Głównymi celami dyrektywy są promowanie ponownego użycia, recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, poprawa efektywności środowiskowej producentów samochodów i całego zaangażowania ekonomicznego w cykl życia pojazdu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania na rynku wewnętrznym i unikanie zakłóceń konkurencji.

Fakty, liczby i materiały

Artemis podkreśliła niektóre liczby, powiedziała co roku przez ostatnie dziesięć lat, około 4 milionów pojazdów uznanych za pojazdy wycofane z eksploatacji każdego roku nie jest zgłaszanych. Są to „brakujące” WDE i stanowią one około 35% całkowitej liczby przetwarzanych WDE.

Artemis opowiedział delegatom, jak zmieniła się produkcja pojazdów w ciągu ostatnich 20 lat, w tym więcej tworzyw sztucznych i elektroniki. Powiedziała, że ​​przemysł samochodowy zmienia się z powodu zmian klimatycznych i powinien stanowić okazję do przejścia na model cyrkularny. 

Powiedziała, że ​​w pojazdach używa się również lżejszych materiałów – tworzywa sztuczne wzrosły z 12 do 18%, co stanowi 9% światowych odpadów z tworzyw sztucznych. I oczywiście pojazdy elektryczne zawierają cenne, ale trudne do odzyskania materiały, na co trzeba się dokładnie przyjrzeć. Następnie zadała retoryczne pytanie, w jaki sposób te nowe pojazdy będą projektowane i produkowane i jak możemy sobie z nimi poradzić jako pojazdami wycofanymi z eksploatacji?

Patrząc na proces przeglądu dyrektywy ELV, mimo że nie została ona znacząco zmieniona od czasu jej przyjęcia, w 2014 r. przeprowadzono kontrolę sprawności oraz inicjatywę Komisji na rzecz promowania zgodności w zakresie wdrażania

dyrektywy ELV z naciskiem na WDE o nieznanym miejscu pobytu w 2018 r. O dokonanie przeglądu zwrócili się współprawodawcy (Parlament Europejski i Rada) w 2018 r., a także w ramach Zielonego Ładu i Planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Pierwszą częścią przeglądu była ocena, opublikowana 15 marca 2021 r. Dotyczyła ona dotychczasowego funkcjonowania dyrektywy ELV i identyfikuje wyzwania, które musimy rozważyć i rozwiązać. Powiedziała, że ​​wyzwania te zostaną rozwiązane, a rozwiązania zostaną zbadane i znalezione w ocenie wpływu planu działania dyrektywy ELV, który został opublikowany do konsultacji 22 października 2020 r. W związku z tym Komisja otrzymała około 65 stanowisk od zainteresowanych stron. Finalizacja tego zadania doprowadzi do wniosku ustawodawczego ustalonego na czwarty kwartał 2022 r.

Osiągnięcia

Omawiając osiągnięcia zidentyfikowane w ocenie, Artemis stwierdził, że ocena w dużej mierze wykazała, że ​​dyrektywa ELV spełniła swój cel. Dodała, że ​​jest to dobra dyrektywa i nadal jest konieczna, ponieważ ogranicza stosowanie niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, rtęć, kadm i sześciowartościowy chrom w pojazdach i ich częściach. Zapewnił, że metalowe elementy w pojazdach wycofanych z eksploatacji są ponownie wykorzystywane, poddawane recyklingowi lub odzyskiwane w bardzo wysokim tempie. Zmniejszyła liczbę porzuconych samochodów. Ustanowiła minimalne, zharmonizowane wymagania techniczne dotyczące przetwarzania ELV i zminimalizowała niekontrolowane usuwanie i nielegalne działania. 

Wyzwania i zobowiązania 

Powiedziała jednak, że w dyrektywie zidentyfikowano problemy, w tym zakres dyrektywy, pomijając około 45 milionów pojazdów, głównie ciężarówek, motocykli i autobusów. Nie doprowadziła do lepszego ekoprojektowania samochodów ani do stosowania materiałów pochodzących z recyklingu, mimo że jest objęta dyrektywą. Istnieje wiele „zaginionych pojazdów” – 35% szacowanych pojazdów każdego roku nie jest zgłaszanych (4 mln) – albo są one traktowane nielegalnie w UE lub wywożone jako pojazdy używane, albo nie są odpowiednio wyrejestrowane/ponownie zarejestrowane. Ponadto dzisiejsza dyrektywa nie dotyczy postępu technologicznego i przyszłych wyzwań.

Następnie omówiła zobowiązania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu (EGD) i Planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (CEAP) dla pojazdów wycofanych z eksploatacji. Powiedziała, że ​​redukcja wytwarzania odpadów jest istotą poprzez zmiany w konstrukcji produktów, wysokiej jakości recykling i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w nowych produktach. 

Europejski Zielony Ład wskazuje pojazdy jako jeden z produktów, w przypadku których „Komisja rozważy wymogi prawne w celu pobudzenia rynku surowców wtórnych z obowiązkową zawartością materiałów pochodzących z recyklingu”.

Pojazdy są jednym z siedmiu sektorów wybranych jako kluczowe łańcuchy wartości produktów w planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zadanie legislacyjne stanowi: „Komisja zaproponuje również przegląd przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu promowania większej

cyrkularne modele biznesowe poprzez powiązanie kwestii projektowych z przetwarzaniem po zakończeniu eksploatacji, rozważenie przepisów dotyczących obowiązkowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w przypadku niektórych materiałów składowych oraz poprawę efektywności recyklingu”.

Główne cele

Omówiła główne cele oceny skutków, którymi było przekształcenie sektora motoryzacyjnego w gospodarkę o obiegu zamkniętym zgodnie z Alejami Zielonego Ładu. Przedmioty do zbadania obejmują:

1) eliminacja przeszkód wdrożeniowych:

 • Uwzględnij motocykle i większe ciężarówki
 • pełnoprawny system EPR
 • „brakujące pojazdy”: ulepszony system identyfikowalności pojazdów
 • radzić sobie z eksportem używanych pojazdów w porównaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji
 • wzmocnić mechanizm egzekucyjny (obowiązkowe kontrole, raportowanie)

2) zająć się postępem technologicznym i przyszłymi wyzwaniami:

 • ulepszyć eko-projektowanie samochodów
 • wyznacz ambitne, konkretne i wymierne cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu (podejście oparte na materiałach)
 • obowiązkowe stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu
 • Przedłuż żywotność: naprawa, regeneracja, ponowne użycie
Przegląd dyrektywy ELV – opcje

Na koniec Artemis omówił trzy opcje przeglądu, które są następujące:

Opcja pierwsza nie polega na zmianie dyrektywy, ale można po prostu zmienić wytyczne lub często zadawane pytania. Mogą zorganizować wymianę między państwami członkowskimi, a w przypadku zaginionych pojazdów mogą pomyśleć o lepszym egzekwowaniu przepisów i inspekcji oraz lepszej kontroli wysyłek używanych pojazdów. A w celu harmonizacji i sprawozdawczości mogą zmienić dotychczasową decyzję komisji sprawozdawczej. Ale z tego, powiedziała, wpływ będzie ograniczony, ponieważ nie dotyczy głównych wyzwań, przed którymi stoimy.

Opcja druga to ukierunkowana modyfikacja dyrektywy ELV w celu zwiększenia recyklingu i ponownego wykorzystania, co oznacza:

 • Będą one lepiej dostosowane do przepisów UE dotyczących odpadów (jaśniejsza definicja recyklingu)
 • Dzięki nowym środkom egzekucyjnym zmniejszą liczbę „zaginionych pojazdów”
 • Będą mieć nowe, bardziej ambitne cele w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu, w odniesieniu do materiałów takich jak tworzywa sztuczne, oraz promowania regeneracji
 • Ustanowią pełnoprawny system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów w zakresie finansowania recyklingu/ponownego wykorzystania wszystkich materiałów
 • Ułatwią one demontażom dostęp do informacji o częściach i materiałach stosowanych w samochodach
 • Będą mieli lepszą harmonizację sprawozdawczości we wszystkich państwach członkowskich UE

Na koniec omówiła opcję trzecią , która, jak powiedziała, jest najbardziej ambitnym i kompletnym wyzwaniem; będzie śledzić cykl życia pojazdów od projektu do produkcji, od demontażu do recyklingu, a ta opcja byłaby znacznie szerszym i ambitnym podejściem. 

Powiedziała, że ​​pierwszą rzeczą, która powinna się zmienić, jest charakter instrumentu, od dyrektywy do rozporządzenia. Zakres dyrektywy zostałby rozszerzony na cały cykl życia pojazdu, a nie tylko na etap odpadu, oraz dodanoby nowe pojazdy, takie jak ciężarówki i motocykle. Wariant ten wymagałby połączenia dyrektywy ELV z trzema celami R – celami dotyczącymi recyklingu, ponownego użycia i odzysku. Ulepszone projektowanie pojazdów – zamknięcie pętli między produkcją pojazdów a obróbką pojazdów wycofanych z eksploatacji – wyznaczyłoby obowiązkowe cele dotyczące minimalnej zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych samochodach. A w przypadku zaginionych pojazdów, oprócz lepszej wymiany informacji między państwami członkowskimi i rejestracji, nowe rozporządzenie ustanowiłoby również ograniczenia w eksporcie używanych pojazdów. . Pojazdy te nie mogłyby być eksportowane bez np.

Jeśli chodzi o harmonogram oceny skutków, mieli nadzieję, że konsultacje rozpoczną się w czerwcu, ale obecnie prawdopodobnie rozpoczną się one pod koniec lipca i pozostaną otwarte przez co najmniej 12 tygodni. Oprócz tego zostanie przeprowadzona ukierunkowana ankieta i wywiady z zainteresowanymi stronami z głównymi podmiotami z branży produkcyjnej i recyklingu samochodów. Celem jest zorganizowanie warsztatu dla zainteresowanych stron pod koniec roku, aby ogłosić wyniki tych konsultacji. A do końca drugiego kwartału 2022 r. będą mieli raporty z realizowanych kontraktów, które umożliwią im rozpoczęcie prac nad propozycją, którą zamierzają przedstawić przed końcem 2022 r.

Przegląd i odnowienie – co ma zmienić nowa dyrektywa ELV p one
Artemis Hatzi-Hull prezentujący na IARC 2021
Pytania i odpowiedzi

Po prezentacji Artemis odbyła się sesja panelowa w celu omówienia recenzji. Amélie Sophie Salau z ACEA powiedziała o przeglądzie dyrektywy, że wszelkie poprawki lub zmiany zaproponowane przez komisję powinny wspierać i wzmacniać istniejący system, a nie zakłócać sprawne funkcjonowanie obecnego systemu. Dodała, że ​​przegląd ten powinien być również wykorzystany jako okazja do zapewnienia, że ​​nakładające się przepisy zostaną włączone w zakres ram ELV.

Kiedy moderator Willy Tomboy z Detomserve zapytał, czy ktoś preferuje opcję pierwszą, zapadła głośna cisza. Chociaż Amelie wskazała, w jaki sposób ACEA chciałaby, aby opcje jeden i dwa były połączone. 

Odpowiedź ze strony tych, którzy chcieliby, aby dyrektywa podążała za opcją drugą, była wysoka, Willy zapytał głos, dlaczego opcja druga jest najlepszym podejściem. Przedstawiciel Volvo Cars odpowiedział, że hybryda opcji pierwszej i drugiej będzie działać; powiedział, że punkt „lepszej harmonizacji sprawozdawczości we wszystkich państwach członkowskich UE” w wariancie drugim jest kluczowy dla zapewnienia postępu. Delegat ze Szwajcarii powiedział, że kluczowe znaczenie ma zmniejszenie liczby zaginionych pojazdów dzięki nowym środkom egzekwowania prawa. Powiedział, że w Szwajcarii chcą wprowadzić nowe podatki na recykling samochodów, co może stworzyć jakąś formę kontroli. 

Inny delegat z Francji powiedział, że „jeżeli brakujące pojazdy nie są połączone z systemem rejestracji/wyrejestrowania i jest on całkowicie zamknięty, to miliony pojazdów zawsze będą pominięte. Powiedziała, że ​​cokolwiek zrobi się w dyrektywie ELV, musi istnieć kompletny system śledzenia samochodów. Powiedziała, że ​​to nie tylko odpowiedzialność komisji, ale także tych, którzy rejestrują/wyrejestrowują samochody”.

W odpowiedzi Artemis powiedział, że jest świadomy problemów z systemami rejestracji/wyrejestrowania. We wszystkich państwach członkowskich istnieją różne administracje odpowiedzialne za osiągnięcie celów (np. Departament Środowiska) oraz różne administracje za rejestrację/wyrejestrowanie pojazdów (np. Departament Transportu). Ten system ma charakter krajowy i państwa członkowskie długo walczyły o zaakceptowanie prawodawstwa UE w tym zakresie. Istnieje system o nazwie Eucaris, internetowy system wymiany informacji dla państw członkowskich UE, służący do wymiany informacji w celu rejestracji, w którym komisja pełni jedynie rolę sekretarza. Mimo to śledzą dyskusje w państwach członkowskich, głównie na temat problemów i wyzwań związanych z rejestracją/wyrejestrowaniem, i starają się ukierunkować je na wspólne podejście. Spotkało się to z pozytywną reakcją niektórych państw członkowskich. Poza tym komisja będzie również obecna na następnym spotkaniu administracji krajowych ds. rejestracji/wyrejestrowania, aby podkreślić problemy i zachęcić je do harmonizacji systemów.

Jeśli chodzi o opcję trzecią, Willy zapytał Artemis „jakie są szanse, że dyrektywa stanie się rozporządzeniem?”.

Artemis powiedziała, że ​​szanse są duże, ponieważ dla Komisji priorytetem jest wprowadzenie tego obiegu w samochodach i jest to opcja, nad którą pracują, ponieważ, jak powiedziała, konieczna jest gruntowna zmiana dyrektywy. Muszą być odważni i przewidywać przyszłe wyzwania oraz upewnić się, że nie będzie różnych interpretacji. Rozporządzenie oznacza, że ​​jest bezpośrednio stosowane w obecnej formie, więc nie będzie nieporozumień ze strony państw członkowskich. Jak na razie jest to propozycja, aby być gotowym do 2022 roku.

Aby dowiedzieć się więcej o najnowszym IARC 2021, wejdź na www.icm.ch/en

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy