4 kwietnia 2020

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

w sprawie obiegu dokumentacji i szczególnych procedur dla transgranicznego przemieszczania odpadów w okresie epidemii COVID-19

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 przedstawiamy czasowo wprowadzone zasady, obowiązujące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, do odwołania.

 1. Kontakt:

Wszelką korespondencję w sprawach transgranicznego przemieszczania odpadów należy kierować na adres poczty elektronicznej: tfs@gios.gov.pl

 1. Zgłoszenia dotyczące planowanego transgranicznego przemieszczenia odpadów

1. GIOŚ akceptuje zgłoszenia nadsyłane pocztą elektroniczną, w formie zeskanowanych dokumentów, w formacie pdf.

2. W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia GIOŚ wysyła e-mail
z informacją o brakach w zgłoszeniu do osoby kontaktowej wskazanej w polu nr 1 dokumentu zgłoszenia, do wiadomości pozostałych zainteresowanych organów
i planowanego odbiorcy odpadów.

3. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia GIOŚ wysyła wyłącznie w postaci zeskanowanego dokumentu, za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Zgłoszenia dotyczące wywozu odpadów z Polski będą przekazywane do pozostałych zainteresowanych organów w formie skanów, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy dany organ nie zaakceptuje takiej formy, zgłoszenia będą w miarę możliwości przekazywane pocztą tradycyjną.

5. W sprawach dotyczących wywozu odpadów gwarancja finansowa musi być dostarczona do GIOŚ w co najmniej w formie skanu przed przekazaniem zgłoszenia do pozostałych organów. Oryginał musi być dostarczony do GIOŚ przed wydaniem decyzji.

6. Zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów będą wysyłane wyłącznie
w postaci skanów, za pośrednictwem poczty e-mail lub platformy e-PUAP.

 1. Realizacja przemieszczania

 1. Zalecane jest aby w trakcie transportu dokumenty, wymagane w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, miały formę elektroniczną. Przemieszczanie odpadów może odbywać się na podstawie dokumentów posiadanych przez kierowcę na urządzeniu mobilnym, np. telefon, tablet, laptop, i w takiej formie okazywane podczas kontroli transportu. Elektroniczna wersja dokumentów (kopie dokumentów zgłoszenia, kopie zezwoleń, dokument przesyłania lub załącznik VII) powinny mieć formę skanu podpisanego dokumentu, lub, gdy to możliwe, opatrzone podpisem elektronicznym.

Zgłaszający/osoba organizująca przemieszczanie powinni zapewnić wszystkim przewoźnikom dostęp do wymaganej dokumentacji.

 1. W przypadku utrudnień przemieszczania przez granice i opóźnienia procedur, a przede wszystkim w przypadku ustanowienia nieprzewidzianych ograniczeń przekraczania granicy, dopuszcza się:

– niedochowanie terminu, określonego w art. 16 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, tj powiadomienia właściwych organów o planowanym przemieszczaniu odpadów na 3 dni robocze przed planowaną wysyłką. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o zaistniałych okolicznościach właściwe zainteresowane organy;

– zmianę trasy przewozu odpadów określonej w zezwoleniu, po uprzednim uzgodnieniu z GIOŚ oraz pozostałymi zaangażowanymi organami. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zmiana trasy wymusza zaangażowanie nowego kraju tranzytu.
W takiej sytuacji konieczne jest nowe zgłoszenie.

Obowiązkiem zgłaszającego/osoby organizującej przemieszczanie, jest upewnienie się, że procedury te są dopuszczalne w krajach zaangażowanych w dane przemieszczanie odpadów, w tym we wszystkich krajach tranzytowych. W przypadku stwierdzenia, że transgraniczne przemieszczanie jest ograniczone lub zakłócone z powodu wpływu COVID-19, należy skontaktować się z odpowiednimi właściwymi organami.

EN

Information of the Chief Inspector of Environmental Protection on the circulation of documentation and specific procedures for transboundary shipments of waste during the COVID-19 epidemic

In connection with the announcement of the status of the COVID-19 epidemic we present the temporarily introduced rules applicable in the transboundary shipment of waste, until further notice.

 1. Contact:

All correspondence regarding transboundary movements of waste should be sent to the following e-mail address: tfs@gios.gov.pl

 1. Notifications of intended shipment of waste

 1. The Chief Inspector of Environmental Protection accepts notifications sent via e-mail, as scanned documents in pdf format.

 2. In case of incomplete documentation the Chief Inspector of Environmental Protection sends information on missing documents via e-mail to the person indicated in block 1 of the notification document, cc to other authorities concerned and to the consignee.

 3. The Chief Inspector of Environmental Protection sends acknowledgements of receipt of notifications only via e-mail, as scanned documents.

 4. Notifications of intended export of waste are transmitted via e-mail, as scanned documents. In case some other authority concerned does not accept such form of communication the notifications will be transmitted via regular post if possible.

 5. In case of notifications of planned export of waste from Poland the financial guarantee must be submitted to the Chief Inspector of Environmental Protection at least as scanned document before the noticfication is transmitted to other authorities concerned. The original guarantee must be submitted before the permit is granted.

 6. Permits for transboundary shipment of waste will be sent only as scanned documents via e-mail or e-puap platform.

 1. Shipments of waste

 1. It is recommended that during transport documents required for transboundary shipments of waste should be in digital format. Waste shipments may take place on the basis of documents held by the driver on a mobile device, e.g. telephone, tablet, laptop and presented in this form during transport checks. The electronic version of the documents (copies of notification documents, copies of consents, documents or Annex VII documents) should be in the form of a scan of the signed document or, where possible, with a digital signature.

The notifier / person who arranges the shipment should ensure that all carriers have access to the required documentation.

 1. In the context of the Coronavirus crisis and especially in the case where unforeseen border crossing restrictions are established or delays in procedures occur it is allowed to:

– failure to meet the deadline specified in art. 16 b) of Regulation (EC) No 1013/2006, i.e. notifying the competent authorities and the consignee about the planned shipment of waste 3 working days before the shipment starts. In this case, it is necessary to inform the competent authorities concerned of the circumstances;

– changing the route of the transport of waste specified in the consent after prior agreement with the Chief Inspector of Environmental Protection and other competent authorities involved. This does not apply if the change of route forces the involvement of a new transit country. In this situation, a new notification is required.

It is the responsibility of the notifier / person who arranges the shipment to ensure that these procedures are acceptable in the countries involved in the shipment of waste concerned, including all transit countries. If it is determined that transboundary movement is restricted or disturbed due to the impact of COVID-19, please contact the relevant competent authorities.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy