12 marca 2020

KOMUNIKAT FORS

Przypominamy, że w tym roku roczne sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji a obecnie roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzący stacje demontażu wysyłają wyłącznie do właściwego Marszałka Województwa w terminie do dnia 30 czerwca za pośrednictwem bazy BDO. Prowadzący stacje demontażu nie wysyłają sprawozdań do NFOŚiGW. Natomiast zgodnie z art 28a ust 5  z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów, prowadzący stacje demontażu są zobowiązani, aby w terminie do dnia 15 marca wnieść opłatę na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku lub recyklingu.

FORS rekomenduje wszystkim prowadzącym stacje demontażu obliczenie poziomów odzysku i recyklingu na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. Dz.U. Nr. 202 poz. 1340.

W celu ułatwienia obliczeń można posłużyć się nieobowiązującym wzorem sprawozdania, o którym była mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art 30 ust 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i na jego podstawie dokonać obliczenia zwłaszcza, że wyżej wymienione rozporządzenie jest wymienione przy określaniu sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu.

Ewentualne pytania w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu prosimy kierować na adres: sekretariat@fors.pl

Art.28a.1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.
2.Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
3.Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi:
1) 0,05zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do
osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów
pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do
osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%;
2) 0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia
wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%.
4. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przez co najmniej dwa kolejne lata, stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji do obliczenia opłaty należnej za drugi i każdy kolejny rok nieosiągnięcia wymaganego poziomu stanowi dwukrotność stawki określonej zgodnie z ust. 3.
5.Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
6. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.
7. Do należności z tytułu opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy