26 marca 2020

KOMUNIKAT FORS

Szanowni Państwo,

W związku z nasileniem w Polsce ilości zachorowań na COVID 19 oraz dużym zagrożeniem zarażenia się, Stowarzyszenie FORS rekomenduje wszystkim prowadzącym stacje demontażu pojazdów wdrożenie następujących zaleceń:

 1. Przed odbiorem pojazdu przeznaczonego do demontażu, należy zadać pytanie właścicielowi lub osobie upoważnionej do przekazania pojazdu, czy w ostatnim czasie osoby chore na koronawirusa lub objęte kwarantanną nie podróżowały przekazywanym pojazdem ?
 2. Po przyjęciu pojazdu do demontażu należy każdy pojazd poddać „kwarantannie”, czyli odstawić w miejscu do magazynowania na przynajmniej 4 dni w oczekiwaniu na demontaż. Zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej odpady po 9 dniach przestają̨ stanowić́ zagrożenie, dlatego tam, gdzie to możliwe, należy zastosować 9 dniowy okres magazynowania pojazdów przed ich demontażem.
 3. Przyjąć zasadę demontażu: „pierwsze weszło pierwsze wyszło” tak, aby ręczny demontaż dokonany był przez pracowników po jak najdłuższym czasie magazynowania pojazdu.
 4. Wyposażyć pracowników odbierających pojazdy w maski ochronne oraz odpowiednie rękawice oraz środki dezynfekcyjne.
 5. Ograniczyć do minimum kontakt z osobą przekazującą pojazd do demontażu.
 6. Przedsiębiorcy, którzy nie mogą zapewnić takich środków ochrony pracownikom powinni rozważyć zawieszenie przyjmowania kolejnych pojazdów, skupiając się na demontażu pojazdów aktualnie znajdujących się w magazynie.
 7. Wprowadzić obowiązek używania masek ochronnych przez kierowców pojazdów ciężarowych odbierających odpady, które powstały w stacji demontażu.
 8. O ile to możliwe ograniczyć korzystanie z szatni, czy stołówki większej liczby pracowników jednocześnie.
 9. O ile to możliwe, stanowiska pracy biurowej przenieść do pracy zdalnej, np. księgowość, ewidencja odpadów.
 10. Korzystać przy zdalnym zarządzaniu z monitoringu.
 11. Korzystać przy komunikacji podczas narad z wideokonferencji, telekonferencji.
 12. Wyposażyć szatnie i stołówki w środki do dezynfekcji oraz dokonywać dezynfekcji przed każdym korzystaniem przez pracowników z w/w miejsc.
 13. Gromadzić zużyte rękawiczki czy maski w odrębnych pojemnikach.
 14. W przypadku większej liczby pracowników zorganizować prace na dwie zmiany w taki sposób, aby pracownicy pierwszej zmiany nie mieli styczności z pracownikami drugiej zmiany.
 15. W miarę możliwości oferować do sprzedaży części na portalach internetowych i przekazywać je klientom, korzystając z firm kurierskich.
 16. W miejscach obsługi klienta dostarczającego pojazd do demontażu lub sprzedaży części ograniczyć ilość osób przebywających w pomieszczeniu oraz oddzielić pracowników bezpieczną strefą.
 17. Promować zapłatę za sprzedane części kartą płatniczą.
 18. W związku z ograniczoną pracą organów d/s rejestracji pojazdów ( wydziałów komunikacji), należy informować właścicieli pojazdów, że obowiązek ubezpieczenia pojazdu ustaje z dniem wystawienia zaświadczenia o demontażu lub zaświadczenia o przyjęciu pojazdu niekompletnego. Wystarczy przesłać do ubezpieczyciela drogą mailową kopię zaświadczenia – można klientowi zaoferować taką usługę.
 19. Poinformować właściciela pojazdu, że w przypadku nie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, pojazd zostanie wyrejestrowany z urzędu na podstawie zaświadczenia, które prowadzący stację demontażu jest zobowiązany wysłać w ciągu 7 dni do organu, w którym pojazd jest zarejestrowany. Prawo w tym zakresie, pomimo obowiązku właściciela wyrejestrowania pojazdu, nie przewiduje sankcji karnych.
 20. Prowadzący stacje demontażu, zaświadczenia przeznaczone do organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów w każdym przypadku powinni wysyłać pocztą, podobnie w przypadku zaświadczenia wydanego dla pojazdu nie zarejestrowanego w Polsce, które należy wysłać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W najbliższym czasie zostaną wydane również odpowiednie zalecenia przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zalecenia opublikujemy niezwłocznie na stronie FORS.PL

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy