15 lutego 2019

Komunikat w sprawie monitoringu miejsca magazynowania odpadów.

Szanowni Państwo,

W związku ze sprzecznymi informacjami, jakie pojawiają się w przestrzeni medialnej dotyczące  obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania  (monitoringu) informujemy, że w związku z brakiem rozporządzenia określającego wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania, o którym mowa w  Art 25 ust 8a ustawy o odpadach, do  czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia, obowiązują wyłącznie przepisy ustawy o odpadach o których mowa w Art. 25 ust. 6a, 6b, 6c. 6d i 6e.

Art. 25 ust:

6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się̨ przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

6c. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów udostępnia utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się̨ przy użyciu urządzeń́ technicznych zapewniających przez całą dobę̨ zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

6e. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.

Wyżej wymienione przepisy obowiązują od 22 lutego 2019 r. , z tym że posiadacze odpadów którzy prowadzili działalność przed 5 września 2018 r mają czas na zainstalowanie monitoringu określonego w art. 25 ust. 6a i 6b do 5 marca 2019 r. ( Art. 12 ustawy z 20 lipca). 

Ustawa z 20 lipca 2018 r o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw.

Art. 12. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić́ wymagania określone w art.25ust.6a i6b ustawy zmienianej wart.1 oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ważne: Przedsiębiorcy posiadający monitoring muszą pamiętać,  aby  zapis obrazu miejsc magazynowania odpadów był przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu.  

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy