5 września 2019

KOMUNIKAT w sprawie przekazywania do WIOŚ informacji o logowaniu się do monitoringu wizyjnego

W związku z licznymi pytania i wątpliwościami dotyczącymi sposobu przekazywania do WIOŚ informacji umożliwiających logowanie się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (art. 25 ust. 6h ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), sugerujemy przekazywania takich informacji w zaklejonej kopercie, w której powinny się znaleźć następujące dane: adres dostępowy, login, hasło oraz instrukcja logowania. Na kopercie powinna się znaleźć pieczątka firmy, umożliwiająca identyfikacją podmiotu, od którego pochodzi koperta, nr BDO oraz adres miejsca magazynowania odpadów z dopiskiem: „INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE LOGOWANIE SIĘ DO WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW”. W przypadku, gdy przedsiębiorca magazynuje odpady w kilku miejscach, sugerujemy złożenie informacji w odrębnych kopertach dla każdego adresu magazynowania odpadów. Zaklejoną kopertę należy dołączyć do pisma przewodniego adresowanego do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – wzór pisma .pdf
Taki sposób przekazywania informacji, w naszej ocenie, zapewnienia poufność i ogranicza ryzyko pozyskania tych informacji przez osobę nieuprawnioną.
Pismo przewodnie wraz z kopertą należy złożyć osobiście we właściwym WIOŚ lub wysłać pocztą – najlepiej listem poleconym. Obowiązek zapewnienia WIOŚ dostępu do monitoringu wchodzi w życie już 6 września 2019 r.

wzór pisma .pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy