27 lipca 2022

Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Szanowni Członkowie FORS,

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – otwiera się w nowej karcie. Rekomendacje zastępują Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, wydane uchwałą nr 414/2014 KNF z 16 grudnia 2014 r.

Celem Rekomendacji jest zapewnienie zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenie naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń. Stanowią one podstawę dla wypracowania standardu postępowania zakładów ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Rekomendacje zawierają wymagania wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa, z orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń, z potrzeby ochrony indywidualnych interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz z oczekiwań nadzorczych w stosunku do zakładów ubezpieczeń w zakresie organizacji i zarządzania przez nie procesem likwidacji szkód.

Projekt Rekomendacji, po opracowaniu w UKNF, był konsultowany z: Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polską Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz innymi podmiotami, które zgłosiły wolę udziału w konsultacjach (w szczególności: z Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Związkiem Dealerów Samochodów, Automobilklubem Polskim, Związkiem Rzemiosła Polskiego).

Komisja oczekuje, że Rekomendacje będą stosowane przez zakłady ubezpieczeń nie później niż od 1 listopada 2022 r.

Zapraszamy do pobrania i analizy Rekomendacji.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy