9 listopada 2021

Stanowisko FORS w sprawie uwzględnienia wyników próby strzępienia przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu.

W związku z licznymi pytaniami członków Stowarzyszenia FORS o to, które wyniki próby strzępienia należy uwzględnić przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedstawiamy następujące stanowisko.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na 5 lat próbę strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę rozpoczyna działalność, wówczas wykonuje po raz pierwszy próbę strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 38 ust. 1a ustawy o recyklingu).

Natomiast w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub technologicznych strzępiarki, skutkujących zmianą składu materiałowego rozdrobnionych odpadów, przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany do przeprowadzenia próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w terminie 30 dni od dnia dokonania tych zmian (art. 38 ust. 1b ustawy o recyklingu).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o recyklingu przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia, informację dotyczącą zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w ciągu miesiąca od jej przeprowadzenia.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie określają, które wyniki próby strzępienia (w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę kolejnych wyników od tego samego przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę) należy uwzględnić przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu. Z dniem 23 stycznia 2013 r.  wygasło bowiem rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (choć sprawozdania na zasadach tego rozporządzenia składane były jeszcze za kolejne lata – aż do 1 stycznia 2020 r.). Rozporządzenie to określało, że w sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu należy zastosować wyniki próby strzępienia wykonaj przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w roku poprzedzającym rok, którego sprawozdanie dotyczy.

Zatem, w naszej ocenie, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu oblicza poziomy odzysku i recyklingu za 2021 r. w oparciu o ostatnie udostępnione mu, przed końcem 2021 r., wyniki próby strzępienia wykonanej przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę, do której przekazywane były odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Agnieszka Misiejuk – Wiceprezes FORS

Radca prawny

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy