14 marca 2024

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – nowe rozporządzenie może wejść w życie już w maju 2024 r.

Rozporządzenie będzie miało większe znaczenie przy wywozie z kraju części używanych.

W zał. projekt na ostatnim etapie legislacji.

Art. 29 precyzuje co jest produktem, a co jest odpadem.

Artykuł 29
Kwestie dotyczące klasyfikacji

1. Podejmując decyzję, czy przedmiot lub substancję powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest produkowanie tego przedmiotu lub tej substancji, uznaje się za odpady, państwa członkowskie stosują art. 5 dyrektywy 2008/98/WE.

Podejmując decyzję, czy odpady, które zostały poddane recyklingowi lub innej operacji odzysku, przestaje się uznawać za odpady, państwa członkowskie stosują art. 6 dyrektywy 2008/98/WE.

Podejmując decyzję, czy przedmiot lub substancja uznaje się za towar używany, a nie za odpady, państwa członkowskie zapewniają spełnienie co najmniej następujących warunków:

  1. a) dalsze wykorzystywanie lub ponowne wykorzystanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
  2. b) przedmiot lub substancja mogą spełniać swoją zamierzoną funkcję bez istotnego przetworzenia wstępnego;
  3. c) w stosownych przypadkach przedmiot lub substancja są testowane w celu zapewnienia ich pełnej funkcjonalności;
  4. d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, to znaczy przedmiot lub substancja spełniają wszystkie odpowiednie wymogi dla określonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzą do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie;
  5. e) przedmiot lub substancja są właściwie zabezpieczone i chronione przed uszkodzeniem podczas transportu, załadunku i rozładunku.

Akapit trzeci stosuje się bez uszczerbku dla art. 23 ust. 2 i załącznika VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE43 oraz art. 72 ust. 2 i załącznika XIV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/154244.

  1. Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania przedmiotu lub substancji jako odpadów lub nie, biorąc pod uwagę ust. 1 oraz wszelkie warunki lub decyzje podjęte na poziomie Unii lub przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5 lub 6 dyrektywy 2008/98/WE, dany przedmiot lub daną substancję traktuje się na potrzeby przemieszczania tak, jakby stanowiły odpady. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa państwa przeznaczenia do traktowania przemieszczanego przedmiotu po jego dotarciu na miejsce zgodnie z jego przepisami krajowymi, pod warunkiem ich zgodności z prawem Unii lub prawem międzynarodowym.
  2. Komisja może przyjmować akty wykonawcze w celu ustanowienia szczegółowych kryteriów jednolitego stosowania warunków określonych w ust. 1 akapit trzeci w odniesieniu do określonych substancji lub przedmiotów, w przypadku których rozróżnienie między towarami używanymi a odpadami ma szczególne znaczenie dla wywozu odpadów z Unii.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 81 ust. 2

http://fors.pl/wp-content/uploads/2024/03/TA-9-2024-0087_PL.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy