3 kwietnia 2020

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. – Ewidencja odpadów w formie papierowej przedłużona do 31.12.2020 r.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)

Miedzy innymi w ustawie:

1) wniosek pracodawcy o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i dopłatę do wynagrodzeń pracowników z FGŚP;
2) przedłużenie terminu opłata z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r. (termin może być przedłużony);
3) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku – przy spełnieniu warunków, wskazanych w ustawie;
4) wydłużenie terminu rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju UE z 30 dni do 180 dni (art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym) oraz wydłużenie do 180 dni terminu z art. 78 ust. 2 pkt 1 prawa o ruchu drogowym o obowiązku informowania o nabyciu lub zbyciu pojazdu – stosuje się do pojazdu sprowadzonego z UE / nabytego lub zbytego do 30 dni od wejścia w życie ustawy;
5) zmiany w ustawie o odpadach w art. 236a – możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r., a wprowadzanie dokumentów do BDO do dnia 31 stycznia 2021 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy