14 maja 2022

Komunikat

Szanowni Państwo,

Z dniem 16 maja 2022 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostanie odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. W związku z powyższym, zgodnie z art. 31ia pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, kończy się okres 60-dniowego terminu na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu w kraju.

Jednocześnie z dniem 16 maja 2022 r. zostaje ogłoszony stan zagrożenie epidemicznego. Część ekspertów uważa, że ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego umożliwia interpretowanie przepisów w ten sposób, że do czasu odwołania stanu zagrożenie epidemicznego można będzie stosować 60-dniowy termin na rejestrację, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. W związku z powyższym Stowarzyszenie FORS  w dniu 11 maja 2022 r. wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury o wykładnię stosowania w/w przepisu.

Do czasu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania, Stowarzyszenie FORS rekomenduje od dnia 16 maja 2022 r. rejestrację, zgłaszanie nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu z terytorium UE oraz nabycia lub zbycia pojazdu w kraju. Jednocześnie przypominamy, że kara administracyjna za nie dokonanie w/w czynności w terminie określona jest na kwotę od 200 zł do 1000 zł za każdy przypadek naruszenia.

Ponadto informujemy, że po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania stanu pandemii zmieniają się przepisy dotyczące wydawania decyzji na gospodarowanie odpadami – traci moc art.  15zzzzzy w/w ustawy.

Więcej na temat w/w zmian przekażemy Państwu podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia  FORS w dniu 9 czerwca 2022 r.

Prezes FORS Adam Małyszko

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy